La kardela kanto


https://www.youtube.com/watch?v=Gy0Hu41r2bw

Al mia karulino Ambirdeto.