La nova Estraro sin prezentas, 2010, 1/3


http://www.ipernity.com/doc/97850/8749585/in/album/204240

La nova Estraro sin prezentas 1/3. En Havano UEA ricevis novan Estraron. La 20-an de julio prezentis sin Probal Dasgupta (prez.), Claude Nourmont (vicprez.; edukado, kulturo, UK-oj), Barbara Pietrzak (ĝen. sekr.; informado), Maritza Gutiérrez (landa k regiona agado) kaj Amri Wandel (scienca k faka agado). Ne ĉeestis Loes Demmendaal (financo, adminstrado) kaj Stefano Keller (eksteraj rilatoj).