Brazila Kongreso de Esperanto - 2006 - prelego de David Bianchini


https://www.youtube.com/watch?v=Kx-n_-LFais

Brazila Kongreso de Esperanto - 2006 - prelego de David Bianchini